ეტაპებითარიღიღონისძიებებიმოსალოდნელი შედეგები

І ეტაპი. მომზადება

პროექტის ორგანიზატორების და მონაწილთა საკოორდინაციო შეხვედრების ჩატარება.

საინფორმაციო და სასწავლო ღონისძიებების ჩატარება პედაგოგებისათვის, საზოგადოებრივი ორგანიზაციების წარმომადგენელთათვის, ბავშვებისა და ახალგაზრდებისათვის, ყველა დაინტერესებულ პირთათვის.

საარჩევნო უბნების/საკოორდინაციო ცენტრების შექმნა, რომლებიც წარუდგენენ ინფორმაციას, კონსულტაციებს, მოაწყობს დისკუსიებსა და შეხვედრებს ახალგაზრდებთან.

 

საკოორდინაციო შეხვედრების ორგანიზება და ჩატარება დაინტერესებული მონაწილეებისათვის, პარტნიორებისა და ექსპერტებისათვოს სამუშაო გეგმის შესადგენად, იმ ადგილების განსასაზღვრად, სადაც განთავსდება „საარჩევნო უბნები“.

საინფორმაციო და მეთოდური მასალების მომზადება მონაწილეებისა და პედაგოგებისათვის.

U18-ის რეალიზების მეთოდური სემინარების ჩატარება გერმანელ ექსპერტებთან ერთად.

საარჩევნო უბნების სამუშაო სივრცის ორგანიზება.

საარჩევნო უბნების ადამიანური და მატერიალური რესურსებით უზრუნველყოფა: საარჩევნო კომისიების ფორმირება მსურველი ბავშვებისა და ახალგაზრდების შემადგენლობით, საინფორმაციო მასალის შერჩევა, საარჩევნო ბიულეტინის ქსეროასლების მომზადება, საარჩევნო ურნებისა და ხმის მისაცემი კაბინების მომზადება.

საინფორმაციო და PR კამპანიის მომზადება, მაგალითად - კონკურსის გამოცხადება U18-ის საუკეთესო პოსტერზე, ურნის დიზაინზე და ა.შ.

ჩატარებულია შეხვედრა, შედგენილია სამოქმედო გეგმა, შექმნილია საინფორმაციო და მეთოდური მასალები.

შექმნილია საარჩევნო კომისიები, საარჩევნო უბნები აღჭურვილია U18 არჩევნების ჩასატარებლად. შემუშავებულია საბავშვო არჩევნები დიდაქტიკური უზრუნველყოფა.

II ეტაპი. რეალიზაცია

U18 არჩევნების ჩატარება იმიტაციური თამაშის სახით.

 

ბავშვები და ახალგაზრდები U18 არჩევნების დღეს (ჩვეულებრივ, რეალურ არჩევნებამდე 7-9 დღით ადრე) მოდიან საარჩევნო უბნებზე, იღებენ ამომრჩევლის ბიულეტინს, ირჩევენ კაბინას ხმის მისაცემად, აკეთებენ არჩევანს, მონიშნავენ, შემდეგ ბიულეტინს უშვებენ საარჩევნო ურნაში.

ხმის მიცემის შემდეგ U18 -ის მონაწილეთათვის საარჩევნო უბანზე შესაძლოა ორგანიზებული იყოს სხვადასხვა კულტურული, საგანმანათლებლო ან გასართობი ღონისძიებები.

საარჩევნო უბნები იხურება შეთანხმებულ დროს, მაგალითად 14:00 ან 18:00. საარჩევნო ბიულეტინებს სახალხოდ ითვლიან საარჩევნო კომისიის წევრი ბავშვები და ახალგაზრდები. ივსება შედეგების პროტოკოლი, რომელიც გადაეცემა „ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას“. U18-ის საერთო შედეგი ქვეყნდება საიტზე.

საარჩევნო პროცესი ორგანიზებულია დამკვირვებლებით, ეგზიტ-პოლით, მას მედიის წარმომადგენლებით. უბნებზე ხმები დათვლილია და მიეწოდა მთავარ საარჩევნო შტაბს Excel -ის ფორმატით . შედეგები შეჯამებულია და გამოქვეყნებულია.

III ეტაპი. პროექტის მონიტორინგი და შეფასება

 

გამოკითხვის ჩატარება, პროექტის მონაწილეთა ანკეტირება.

შედეგების შეფასება U18-ის ორგანიზატორებს,მონაწილეებსა და სხვა სტეიკჰოლდერებს შორის.

U18 შედეგების პუბლიკაცია მას.მედიაში.

შეხვედრების ორგანიზება პროექტის შედეგებისა და პუბლიკაციის განსახილველად.

U18-ის შედეგების გავრცელება

საზოგადოებრივი დისკუსიები ახალგაზრდების როლზე სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების საქმეში.

საზოგადოების ყურადღების მიპყრობა ბავშვებისა და ახალგაზრდების სამოქალაქო აქტივობის გაზრდის პრობლემისაკენ.

Go to top